algemene voorwaarden hondenschool

Algemene voorwaarden

 Syrado is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14083314

Artikel 1: Inschrijving cursus
1. De cursist meldt zich aan door te reageren op het aanbod van de hondenschool. Dit kan zowel schriftelijk, mondeling, telefonisch  als per internet (door het verzenden van een e-mail). Mondelinge aanmelding is bindend wanneer de cursist ook naam, adres van zichzelf en leeftijd en naam van de hond opgeeft. Een mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd bij de hondenschool geschiedt door het bevestigen – aan het eind van een lopende cursus – door te willen gaan voor een volgende cursus. De aanmelding verplicht tot het betalen van het cursusgeld.
2. Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondeling bevestiging van de ouder of voogd voldoende.
3. De cursist ontvangt na aanmelding bericht wanneer en of het gewenste aanbod beschikbaar is en of de cursist in aanmerking komt voor het betreffende aanbod.
4. Uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist de benodigde gegevens van dag en tijdstip van de cursus, tenzij de aanmelding voor een cursus binnen de week voor aanvang van deze cursus heeft plaatsgevonden.
5. De cursist voldoet het cursusgeld door  overschrijving via bank, , contant of via betaalverzoek. Betaling in termijnen is alleen mogelijk indien hierover voorafgaand aan de start van de cursus contact is geweest met de hondenschool.
6. In geval van niet tijdige betaling door de cursist kan de hondenschool na herinnering en na het verstrijken van de in de herinnering gestelde termijn de cursist uitsluiten van deelname aan de (resterende) lessen.
7. Alle kosten welke door de hondenschool moeten worden gemaakt om het door haar toekomende cursusgeld te innen zullen worden verhaald op de cursist.

Artikel 2: In aanmerking komen voor een cursus
1. De hondenschool geeft aan wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus uit het aanbod van de hondenschool.
2. Indien de hondenschool op enig moment van mening is dat de cursus geen juiste keuze is, op grond van gedrag dan wel gezondheid van de hond, kan de hondenschool de hond uitsluiten van verdere deelname.
3. Indien de situatie in artikel 2, lid 2 van toepassing is, zal het cursusgeld – met uitzondering van de genoten lessen – geretourneerd worden.
4. Indien een hond waarmee een cursus of activiteit wordt gevolgd, loops wordt tijdens de cursus of activiteit, is het de hond niet toegestaan deel te nemen tijdens de loopse periode.. Er vindt geen restitutie van cursusgelden plaats voor de gemiste lessen. Wel zal er ,in overleg, gekeken worden wanneer de resterende lessen gevolgd kunnen worden.
5. Restitutie van gemiste lessen vindt evenmin plaats bij ziekte of vakantie van cursist dan wel bij ziekte, afstand doen of overlijden van de hond.
6. Alleen in overleg met de directie van de hondenschool kan van artikel 2.4 en 2.5 worden afgeweken.

Artikel 3: Annulering door de hondenschool
1. Een cursus heeft een minimum aantal deelnemers nodig voordat doorgang plaatsvindt. De hondenschool informeert de cursist uiterlijk 2 dagen voor de eerste cursusdag indien de cursus geannuleerd wordt. Indien de cursist geen bericht ontvangt, kan deze er van uit gaan dat deze doorgang vindt.
2. Alleen in geval van overmacht kan een cursus binnen 2 dagen voor aanvang worden geannuleerd. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
3. Bij annulering van een cursus doet de hondenschool een vervangend aanbod. Het is de cursist vrij dit aanbod af te slaan.
4. In alle gevallen van annulering en indien de cursist het vervangend aanbod afslaat is de hondenschool verplicht om de eventueel reeds betaalde cursusgelden te retourneren. Er wordt geen rente vergoed.
5. Bij annulering van een les (deel van een cursus) zal deze op een later tijdstip (aansluitend op de cursus) worden ingehaald.

Artikel 4: Aansprakelijkheid van de hondenschool
1. De hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende oorzaken.
2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de cursist
1. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt.
2. De hondenschool adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) 1 hond onder de standaard W.A. verzekering.
3. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de directie van de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.